ഗോഡ് ഫോർ സെയിൽ

God For Sale
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രസന്നൻ നായർ (കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ) എന്ന വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയ-മത വിശ്വാസ മാറ്റങ്ങളും സ്വാമി പൂർണ്ണാനന്ദ എന്ന ആൾദൈവമായുള്ള പരിവർത്തനവും 70കൾ മുതൽ 90ക്അൾ വരെയുള്ള കേരള സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പരിസരങ്ങളാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
133മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 June, 2013

G3jUbO901Ss