കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ

Released
Kottayam Kunjachan
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
124മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 15 March, 1990
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് അമ്പൂരി

kottayam kunjachan poster