ധീര സമീരേ യമുനാ തീരേ

Dheera Sameere Yamunaa theere
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 January, 1977