ആ ദിവസം

Aa Divasam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 November, 1982

aa divasam poster