ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കൂടു കൂട്ടാം

Doore Doore Oru Koodu Koottam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 July, 1986