ഭാസ്കരക്കുറുപ്പ്

Bhaskara Kurup

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി. കോഴിക്കോട് നാടക വേദിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നടൻ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. കോഴിക്കോട് നഗര സഭ ജീവനക്കാരനും ആയിരുന്നു. ആയതിനാൽ കോഴിക്കോട് ചിത്രീകരിച്ച മിക്ക സിനിമകളുടെയും ഭാഗമാവാൻ ഭാസ്കരക്കുറുപ്പിന് സാധിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല.