ഉദയം കിഴക്കു തന്നെ

Released
Udayam Kizhakku Thanne
Alias: 
താളപ്പിഴ
Thalappizha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: