ഉദയം കിഴക്കു തന്നെ (താളപ്പിഴ)

Udayam Kizhakku Thanne
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: