വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ

Released
Vilkanundu Swapnangal
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 May, 1980
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ദുബായ്, പട്ടാമ്പി