മണിയാൻ ചെട്ടിയ്ക്ക് മണി മിഠായി

മണിയാൻ ചെട്ടിക്ക് മണി മിഠായി (2)
മധുരക്കുട്ടിക്ക് പഞ്ചാര മുട്ടായി (2)
ഈ ആരോഗ്യസ്വാമിക്ക് എന്തു മിഠായി
ഈ ആരോഗ്യ സ്വാമിയ്ക്ക് ഡബ്ബറു മിട്ടായി (2)
അയ്യാ....
മണിയാൻ ചെട്ടിക്കു മണി മിഠായി (2)
മധുരക്കുട്ടിക്കു പഞ്ചാര മുട്ടായി (2)
ഈ ആരോഗ്യ സ്വാമിയ്ക്ക് ഡബ്ബറു മുട്ടായി (2)
എപ്പടി ആരോഗ്യം - അപ്പടിയേ ചാമീ

കീശയുണ്ട് കാശുണ്ട് മീശയുണ്ട് വാശിയുണ്ട്
ഈ മണിയാൻ ചെട്ടിക്ക് മഹാരാശ പവറുണ്ട്
എപ്പടി ആരോഗ്യം - അപ്പടിയേ ചാമീ
ഈ മണിയാൻ ചെട്ടിക്ക് മഹാരാശ പവറുണ്ട് (2)
മണിയാൻ ചെട്ടിക്കു മണിമിഠായി (2)

ആന പോലെ നടക്കുന്ന ആരോഗ്യ സാമീ (2)
ആനവാലു മോതിരം സമ്മാനമുണ്ടോ (2)
എപ്പടി ആരോഗ്യം - അപ്പടിയേ ചാമീ
മണിയാൻ ചെട്ടിക്ക് മണി മിഠായി (2)
മധുരക്കുട്ടിക്കു പഞ്ചാര മുട്ടായി (2)
ഈ ആരോഗ്യ സ്വാമിയ്ക്ക് ഡബ്ബറു മിട്ടായി (5)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maniyan chettikku

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം