പത്മതീർത്ഥം

Released
Pathmatheertham
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 June, 1978