പകൽകിനാവ്

Released
Pakal Kinavu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 4 July, 1966