കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം

കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം
കാട്ടിൽ മുഴുക്കെ പൊന്നോണം
സുന്ദരിക്കാക്കയ്ക്കു പുന്നാരം
പൊന്നിളം വെയിലത്തു കല്യാണം 
കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം
കാട്ടിൽ മുഴുക്കെ പൊന്നോണം

കുഴലു വിളിക്കാൻ കുയിലാണ്
കുരവ മുഴക്കാൻ മയിലാണ്
പന്തലൊരുക്കാൻ വെയിലാണ്‌
പായ വിരിച്ചത്‌ നിഴലാണ്‌ 
കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം
കാട്ടിൽ മുഴുക്കെ പൊന്നോണം

പനിനീരു തളിച്ചത്‌ കാട്ടരുവീ
പായസം വെച്ചത്‌ തേൻകുരുവീ
വെറ്റില മുറുക്കുന്നു തത്തമ്മ
ചുറ്റിനടക്കുന്നു പൂന്തെന്നൽ 
കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം
കാട്ടിൽ മുഴുക്കെ പൊന്നോണം

ചെറുക്കന്റെ തോഴൻ ചെങ്കീരി
പെണ്ണിന്റെ തോഴി മലയണ്ണാൻ
കൈയ്യു പിടിച്ചത്‌ കുരങ്ങച്ചൻ
പെണ്ണു കൊടുത്തത്‌ കുറുക്കച്ചൻ 

കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം
കാട്ടിൽ മുഴുക്കെ പൊന്നോണം
സുന്ദരിക്കാക്കയ്ക്കു പുന്നാരം
പൊന്നിളം വെയിലത്തു കല്യാണം 
കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം
കാട്ടിൽ മുഴുക്കെ പൊന്നോണം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kaakkaikkum poochaikkum

Additional Info