പുന്നപ്ര വയലാർ

Punnapra vayalar
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 July, 1968