കുറ്റവും ശിക്ഷയും

Kuttavum Shikshayum
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 July, 1976