തെക്കൻ കാറ്റ്

Thekkan Kattu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 November, 1973