കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ

Kodungalooramma
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 November, 1968