കൃഷ്ണൻ പോറ്റി

Krishnan Potty

പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ നിരവധി സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ പോറ്റി .