സുഭാഷ് ചേർത്തല

Subhash Cherthala

ഗാ‍ാരചയിതാവ്. ഒരു കുടൂംബചിത്രം എന്ന സിനിമയുടെ ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ചു.