സ്വപ്നസുന്ദരി

Swapnasundari
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തലയോലപ്പറമ്പ്, അബുദാബി, മസ്കറ്റ്, മൂന്നാർ, ബോഡിമെട്ട്, പൂപ്പാറ