മാന്യശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ

Released
Manyasree Viswamithran (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 January, 1974