കാമം ക്രോധം മോഹം

Kamam krodham moham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 September, 1975

kamam krodham kopam poster