ആർ കെ റെക്കോർഡിംഗ് സെന്റർ, മദ്രാസ്

R K Recording Centre, Madras

Lab

Lab

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അങ്കക്കുറി വിജയാനന്ദ് 1979

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
വേലിയേറ്റം പി ടി രാജന്‍ 1981