ആർ കെ റെക്കോർഡിംഗ് സെന്റർ, മദ്രാസ്

Title in English: 
R K Recording Centre, Madras