അവൾ വിശ്വസ്തയായിരുന്നു

Aval Viswasthayayirunnu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: