അണിയാത്ത വളകൾ

Released
Aniyatha valakal (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 August, 1980

aniyatha valakal poster