സിതാര പിക്ചേഴ്സ്

Title in English: 
Sithara Pictures

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
തൂവാനത്തുമ്പികൾ പി പത്മരാജൻ 1987