ഞാനൊന്നു പറയട്ടെ

Released
Njanonnu Parayatte
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 November, 1982