വിജയലക്ഷ്മി

Vijayalakshmi
Vijayalakshmi
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

ചവറ വി പി നായരുടെ ഭാര്യയും ഉർവ്വശി, കലാരഞ്ജിനി, കല്പനയുടെ അമ്മയുമാണ് വിജയലക്ഷ്മി.