അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ

Released
Ammakkorumma (Malayalam Movie)
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 December, 1981