രക്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ

Released
Rakthamillatha Manushyan (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

പടുമുളയായി ജന്മം കൊള്ളുകയും ആകാശം മുട്ടെ വളരുകയും ചെയ്ത ശിവൻ എന്ന അതികായന്റെ കഥയാണു "രക്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ". സിരകളിൽ രക്തത്തിനു പകരം ശക്തി ഒഴുകിയിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കരന്റെ കഥ.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 April, 1979