കിങ്ങിണി

Released
Kingini
Tagline: 
കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന നേരത്ത്
Alias: 
കുറുഞ്ഞി പൂക്കുന്ന നേരത്ത്
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 December, 1992