ചുക്കാൻ

Released
Chukkaan
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
158മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 17 March, 1994
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കൊച്ചി