നക്ഷത്രതാരാട്ട്

Released
Nakshathra Tharattu (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
Runtime: 
137മിനിട്ടുകൾ