ഹരിശ്രീ ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ

Harisri Films International

നിർമ്മാണം

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ആട്ടക്കഥ കണ്ണൻ പെരുമുടിയൂർ 2013

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
മഴവില്ല് ദിനേശ് ബാബു 1999