ചാപ്റ്റേഴ്സ്

Chapters
കഥാസന്ദർഭം: 

പണം ആവശ്യവും ആർത്തിയുമായ; എളുപ്പവഴിയിലൂടെയും പണമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറേ പേരുടെ ജീവിതാദ്ധ്യായങ്ങൾ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
118മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 December, 2012

xXqRl-sdWgg

4pGlJa66E50