നെഞ്ചിൽ ആളും തീപാറും

Year: 
2014
nenchil alum theeparum
Lyrics Genre: 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

നെഞ്ചിൽ ആളും തീപാറും 
മിന്നൽച്ചില്ലായി തിരികത്തുന്നേ
ഉള്ളിൽ പിടയും മിഴി തൂകും
വെള്ളിൽകിളിയായി വഴിതേടുന്നേ
ചുവടുകൾ ചേരുമലകടൽ
താണ്ടുമൊരുവയലുരുകണ പടകളായി 
അരികെയായ് ചിതറി പടരുമീ
ഇടവഴികളിൽ പടയണി പുളകമായി
വീറുകാട്ടി ഇടയുന്ന ഇടനെഞ്ചിൽ കനിവുള്ള
വിധികളെ ഉടയ്ക്കുന്ന കനലൊരുക്കം
നെഞ്ചു കാട്ടും നേരുമായി 
ഉള്ളു തേങ്ങും മന്ത്രമായി
ഹൃദയങ്ങളൊന്നിക്കുന്ന ഇടിമുഴക്കം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല ,നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ]