ചിന്നിചിന്നി കൺ‌മിന്നലായി

ചിന്നിചിന്നി കൺ‌മിന്നലായി
വന്നെൻ മുന്നിൽ പൊൻ തൂവലായി
തന്നില്ലല്ലോ പാൽപുഞ്ചിരീ
കിനാവിലും അഴകേ
പുലർവീഥിയിൽ ഒരു തെന്നലായി
മൃദുപാദതാളമായി ഒഹോഹോ
i just want to do this beat ahead
കിന്നാരം ചൊല്ലിചൊല്ലി പോരൂ മെല്ലെ
ഒഹോഹോ രാവിൻ സ്വപ്നത്തേരിൽത്തന്നെ
നിൻ തീരത്തായി

കാണുവാൻ കേൾക്കുവാൻ
പിന്നെയും നീന്തി ഞാൻ
ഈ നീലരാവിൽ സാഗരം
പൂനിലാ ലില്ലികൾ പൂക്കുമീ വാടിയിൽ
സ്നേഹാർദ്രയായി നീ പോരുമോ
പുലർവീഥിയിൽ ഒരു തെന്നലായി
മൃദുപാദതാളമായി ഒഹോഹോ
i just want to do this beat ahead
കിന്നാരം ചൊല്ലിചൊല്ലി പോരൂ മെല്ലെ
ഒഹോഹോ രാവിൻ സ്വപ്നത്തേരിൽത്തന്നെ
നിൻ തീരത്തായി

കൂടെ നീ പോരുകിൽ
ആയിരം രാവുകൾ തൂവെണ്ണിലാവിൽ മുങ്ങിടാം
കൂടെ നീ ചേരുകിൽ
ആയിരം പകലുകൾ ഓമൽ കിനാവായി മാറിടാം
പുലർവീഥിയിൽ ഒരു തെന്നലായി മൃദുപാദതാളമായി

ചിന്നിചിന്നി കൺ‌മിന്നലായി
വന്നെൻ മുന്നിൽ പൊൻ തൂവലായി
തന്നില്ലല്ലോ പാൽപുഞ്ചിരീ
കിനാവിലും അഴകേ
പുലർവീഥിയിൽ ഒരു തെന്നലായി
മൃദുപാദതാളമായി ഒഹോഹോ
i just want to do this beat ahead
കിന്നാരം ചൊല്ലിചൊല്ലി പോരൂ മെല്ലെ
ഒഹോഹോ രാവിൻ സ്വപ്നത്തേരിൽത്തന്നെ
നിൻ തീരത്തായി

WdNLvaoasB8