ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ

Released
Jaya jaya jaya jaya he
കഥാസന്ദർഭം: 

ചെറുപ്പത്തിലേ പെണ്ണെന്ന പേരിൽ അവഗണന അനുഭവിക്കുന്ന ജയഭാരതിയെ, പഠിക്കാനും .ജോലി നേടാനുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ, വീട്ടുകാർ വിവാഹം ചെയ്തയയ്ക്കുക്കുന്നു.  ഭർതൃഗൃഹത്തിലും അവളെ കാത്തിരുന്നത് തികഞ്ഞ വിവേചനവും അഭിമാനക്ഷതവുമാണ്. ആ പ്രതിസന്ധികളെ ജയഭാരതി നേരിടുന്നതിനെ നർമ്മമുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
143മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 October, 2022