ഝലക്ക് റാണി ഝലക്ക് റാണി

ഝനന് ഝനന് ഝനന് ഝനന് ഝനന്..
ഝനന് ഝനന് ഝനന് ഝനന് ഝനന്..
ഝലക്ക് റാണി ഝലക്ക് റാണി
ഝലക്ക് റാണിയെ...
നോട്ടി നോട്ടി ലോക്കൽ ബ്യൂട്ടി
കലക്ക് റാണിയെ...

ഝലക്ക് റാണി ഝലക്ക് റാണി
ഝലക്ക് റാണിയെ..
കലിപ്പ് ഇത്‌ ഇറക്കി ഒതുക്ക് റാണി
നീ നീ നീ നീ നീ....

ഓ ബേബി ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ
ഓ ബേബി ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ
ഓ ബേബി ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ
ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ....

കോപം കൊണ്ടേ താപം ഏറി
പാവമാണെന്ന് ആര് ഇതോതി
വെറുതെ ഓ..വെറുതെ...
കോപം കൊണ്ടേ താപം ഏറി
പാവമാണെന്ന് ആര് ഇതോതി
വെറുതെ തോന്നി വെറുതെ തോന്നി
വെറുതെ തോന്നി വെറുതെ..വെറുതെ..
യെ..യെ....വെറുതെ..വെറുതെ..യെ.തോന്നി
വെറുതെ..വെറുതെ...തോന്നി....

ഝലക്ക് റാണി ഝലക്ക് റാണി
ഝലക്ക് റാണിയെ...
കലിപ്പ് ഇത്‌ ഇറക്കി ഒതുക്ക് റാണി
നീ നീ നീ നീ....
ഓ ബേബി ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ
ഓ ബേബി ബൈ ബൈ ബൈ ബൈ. (4)

You loca loca
Now you loose controlla
A ticky ticky granade
Or you be floating ganga
Wanna get some more..
Have the kiss of mama karma
You pulled the trigger
Now you think ther's any escape
Enogh with your wickedness...
Iam gonna wear my red cap
Pray to gods for pity..
You 'll be paying for me your mistakes..
Mark it in your brain...
This life's gonna be tough rough game..
Check out ne given you all of my heart..
But you take all my hope...
And you treat me slave level up level up..
Suck on my revenge and learn to behave..
Near to you are you days brace..
Going to dig you a grave, pray..
You want some grace..?
Zemme rephrace
Not gonna stop till your debts are repayed

ഒരൊറ്റ തൊഴിയിൽ പതിച്ചു തറയിൽ
തൊഴിച്ച തൊഴിയോ കുതിര പവറിൽ
കുതിര പവറിൽ കുതിര പവറിൽ..
കുതിര പവറിൽ..കുതിര പവറിൽ..
കുതിരാ.......... ഓ..ഓ...ഓ.....
ജിസ്റ്റോ (ഝലക്ക് റാണി.........)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Jhalakrani jhalakrani

Additional Info

Year: 
2022
Orchestra: 
പെർക്കഷൻ
ഗിറ്റാർ
ഫ്ലൂട്ട്
ബാസ് ഗിറ്റാർസ്
മാൻഡലിൻ
ബാഞ്ചോ

അനുബന്ധവർത്തമാനം