വെടിക്കെട്ട്

Released
Vedikkettu
കഥാസന്ദർഭം: 

കായലിനക്കരയും ഇക്കരെയുമുള്ള രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക്  ഒരു പ്രണയം കാരണം മൂർച്ച കൂടുന്നു.

സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
157മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 February, 2023
OTT: