പെൻഡുലം

Pendulam
സംവിധാനം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തൃശൂർ, വാഗമൺ