പെൻഡുലം

Released
Pendulam
സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
106മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 June, 2023
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തൃശൂർ, വാഗമൺ