പ്രകമ്പനം സൗണ്ട് സ്റ്റുഡിയൊ, ത്രിശൂർ

Prakampanam Sound Studio, Thrissur

മിക്സിങ് സ്റ്റുഡിയോ

മിക്സിങ് സ്റ്റുഡിയോ

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
പുരുഷ പ്രേതം - ദി മെയിൽ ഗോസ്റ്റ് കൃഷാന്ദ് 2023

Sound Design

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സുന്ദരി ഗാർഡൻസ് ചാർലി ഡേവിസ് മാത്യൂസ് 2022

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
പെൻഡുലം റെജിൻ എസ് ബാബു 2023