ആഗസ്റ്റ് സിനിമ

August Cinema

പ്രിഥ്വിരാജ്,സന്തോഷ് ശിവൻ,ഷാജി നടേശൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാണ,വിതരണ കമ്പനി