ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ കേസ് ഡയറി

Released
Oru Abhibhashakante Case Diary
Tagline: 
ആരും പറയാത്ത കഥ - ഒരസാധാരണ കഥ
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 13 April, 1995