സമയമായില്ല പോലും

Samayamaayilla Polum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 12 August, 1978