ശ്യാംകല്യാൺ

Shyamkalyan

കല്യാണി (64, ഹിന്ദുസ്ഥാനി കല്യാൺ) ജന്യം
N S R M P N S
S N D P M P D P G m P G m R S N S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ