പ്രൊമൈസ്

Promice

വി എഫ് എക്സ് സ്റ്റുഡിയോ

Title graphics

ടൈറ്റിൽ ഗ്രാഫിക്സ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ലഡു അരുണ്‍ ജോർജ്ജ് കെ ഡേവിഡ് 2018