കുടുക്ക് 2025

Under Production
Kudukku 2025
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ചിത്രം. അള്ളു രമേന്ദ്രൻ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ബിലഹരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.