കുടുക്ക് 2025

Released
Kudukku 2025
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
124മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 August, 2022

കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ചിത്രം. അള്ളു രമേന്ദ്രൻ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ബിലഹരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.