ദോസ്ത്

Released
Dosth (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

താൻ പ്രണയിക്കുന്നത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സഹോദരിയെയാണെന്നറിഞ്ഞതോടെ വിജയ് സമ്മർദ്ദത്തിലാവുന്നു.സൗഹൃദമാണോ പ്രണയമാണോ നിലനിർത്തേണ്ടതെന്ന ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: