രവി കൊട്ടാരക്കര

Ravi Kottarakkara

രവി കൊട്ടാരക്കര | Ravi Kottarakkara (നിർമ്മാതാവ്)

ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത “പകർന്നാട്ടം” സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ്