പകർന്നാട്ടം

Released
Pakarnnattam
കഥാസന്ദർഭം: 

തങ്ങളുടേതാല്ലാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരകളായി ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കഥയാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
132മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 March, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ, പരിസരപ്രദേശങ്ങൾ.

CHNbW6puoFQ